Privacy – gegevensbeschermingsbeleid

Arbeids Psychologie Amsterdam verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam, telefoonnummer en E-mailadres van de opdrachtgever 

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen met cliënten en opdrachtgevers.
 • Cliënten infomeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Het afhandelen van betalingen 

Arbeids Psychologie Amsterdam verwerkt gegevens op basis van de volgende grondslagen.

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk:

* voor de uitvoering van een overeenkomst.

* voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

* ter bescherming van de vitale belangen.

* voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

* voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 

De cliënten die diensten afnemen bij Arbeids Psychologie Amsterdam hebben het recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De cliënten kunnen een e-mail sturen naar info@arbeidspsychol;ogie.nl om een verzoek tot een van deze rechten te doen.Deze rechten en de manier waarop de rechten uitgeoefend kunnen worden zijn ook terug te vinden in de privacyverklaring, welke is gepubliceerd op de website.

Arbeids Psychologie Amsterdam zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is. Hiervoor zorgen we doordat in rapportages uitsluitend de noodzakelijke en relevante gegevens in relatie tot de vraagstelling betreffende een persoon worden opgenomen.

 De cliënten hebben het recht op dataportabiliteit. Arbeids Psychologie Amsterdam zorgt ervoor dat de gegevens in een hanteerbaar en veelgebruikt bestand naar de cliënten opgestuurd kunnen worden.

 Arbeids Psychologie Amsterdam heeft de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen:

 • Anonimiseren of pseudonimiseren van gegevens
 • Gebruik maken van wachtwoorden
 • Op slot doen van archiefkasten
 • Back-up bewaren in een kluis

 Arbeids Psychologie Amsterdam hanteert de volgende bewaartermijn:

Twee jaar voor de dossiers
Twee jaar voor de verslagen en brieven.
De client heeft binnen die termijnen te allen tijde het recht om vernietiging van de bewaarde persoonsgegevens te vragen. Aan dat verzoek zal dan zo spoedig mogelijk door Arbeids Psychologie Amsterdam worden voldaan en de client ontvangt een bevestiging van het vernietigen van zijn/haar gegevens.

Scroll naar boven